Zespół Szkół Niepublicznych powstał 1.09.2005 r. jako szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Od tego czasu systematycznie się rozwija. W skład ZSN wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła I stopnia, Niepubliczne Technikum oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

Szkoła kształci uczniów w kierunkach atrakcyjnych na rynku pracy oraz zapewnia ciekawe zajęcia praktyczne.

ZSN przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Umożliwia  kształcenie w technikum, kończące się maturą. Technikum na podbudowie gimnazjum stwarza absolwentom mocne podstawy do kontynuowania edukacji na wybranych kierunkach studiów. Umożliwia znalezienie ciekawej pracy i osiągnięcie kariery zawodowej.

Szkoła posiada dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, przygotowaną do podjęcia zadań wynikających ze statutu szkoły i programów nauczania. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w klasach klasopracowniach wyposażonych w środki audiowizualne i multimedialne. Dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, zupełnym dostępem do sieci Internet. Placówka posiada zaplecze techniczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, pracownie: gastronomiczne, handlową i audiowizualną.

Szkoła współpracuje z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Dzięki tej współpracy młodzież ZSN ma zapewnioną praktykę zawodową, jako pracownicy młodociani.

ZSN jest szkołą niezwykle potrzebną środowisku, gdyż rozwiązuje wiele problemów edukacyjno-wychowawczych i społecznych młodych ludzi pomagając im w znalezieniu swojego miejsca w życiu. Uzupełnia ofertę szkól publicznych. Wydatnie wspiera rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU

Uczniowie posiadający kierunkowe uzdolnienia i szersze potrzeby edukacyjne, także artystyczne, mogą je rozwijać w kołach zainteresowań działających w świetlicy środowiskowej przy CKiW OHP w Tarnowie. Dla zainteresowanych sportem, przy ZSN działa Uczniowski Klub Sportowy „Junak” w którym uczniowie mogą doskonalić swe umiejętności w różnych dziedzinach sportu.