Wytyczne kształcenia na odległość w Branżowej Szkole I stopnia im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej:

 1. Głównym komunikatorem między uczniami i nauczycielem jest dziennik elektroniczny.
 2. Ważnym narzędziem informatycznym jest Platforma epodręczniki.pl, na którym umieszczone są bezpłatne materiały edukacyjne.
 3. Według uznania i potrzeby nauczyciel może wykorzystać każde urządzenie umożliwiające komunikację elektroniczną, musi tylko pamiętać o bezpieczeństwie uczniów ( np. czas korzystania z tych urządzeń).
 4. Dla ułatwienia uczniom i rodzicom bezpośredniego kontaktu, na stronie internetowej szkoły udostępniono adresy e- mail wszystkich nauczycieli.
 5. Opracowano tygodniowy plan zajęć dla każdej klasy uwzględniający równomierne obciążenie ucznia.
 6. Obowiązkiem nauczyciela przedmiotu jest dostarczenie uczniowi materiałów związanych z tematem, wskazanie materiałów edukacyjnych w internecie lub innym źródle, z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godz. 800 w dniu kiedy są przewidziane zajęcia, tak aby uczeń samodzielnie lub w ustalonym kontakcie
  z nauczycielem mógł zapoznać się z nowym tematem. Zadaniem nauczyciela jest także pomoc w utrwaleniu nowych wiadomości oraz ocena pracy i postępów ucznia.
 7. Nauczyciele – instruktorzy praktycznej nauki zawodu dostosują program nauczania
  w taki sposób, aby uczniowie wykonywali te czynności, które są możliwe do samodzielnego realizowania, przy zdalnej pomocy nauczyciela i mimo poważnych ograniczeń nabywali nowe umiejętności z poszerzoną wiedzą teoretyczną,
  co w przyszłości pozwoli łatwo wykorzystać i utrwalić tę wiedzę w praktyce.
 8. Nauczyciele otoczą szczególnym wsparciem uczniów słabszych oraz potrzebujących dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb psychofizycznych.
 9. Nauczyciele przedmiotów zmodyfikują przedmiotowe systemy oceniania i jasno określą zasady oceniania oraz terminy zaliczeń poszczególnych zadań.
 10. Wychowawcy oddziałów klasowych i pedagodzy szkolni będą na bieżąco monitorować zaangażowanie uczniów w kształcenie na odległość i w razie potrzeby podejmować działania naprawcze.