Ważny komunikat

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2022r.

Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie

z dnia 26 stycznia  2022r.

w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zobowiązuję nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie do nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Zajęcia praktyczne uczniów odbywają się stacjonarnie na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji z zachowaniem szczególnych zasad sanitarnych.
  3. Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników odbywają się stacjonarnie u pracodawcy zgodnie z planem lekcji.
  4. Zajęcia wynikające z orzeczeń odbywają się w trybie stacjonarnym.
  5. Praca biblioteki szkolnej na czas nauczania zdalnego zostaje zawieszona.

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje do  27 lutego 2022 roku.  

§ 3.

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www szkoły i w dzienniku elektronicznym. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.

                                                                              Dyrektor ZSN w Tarnowie

                                                                                              Anna Bieniasz