Ważny komunikat

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie z dnia 16 lutego 2022r.

Zarządzenie Nr 3/2022
Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie
z dnia 16 lutego 2022r.
w sprawie skrócenia nauki zdalnej w Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powrót do nauczania stacjonarnego od dnia 21 lutego 2022 r.
§ 2.
Z dniem 21 lutego 2022 r. traci moc zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2022 r.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www szkoły i w dzienniku elektronicznym.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 roku.

Dyrektor ZSN w Tarnowie
Anna Bieniasz